Teave

Käesolev veebileht sisaldab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 910/2014 artikli 22 kohast Eesti usaldusnimekirja ning viidet EL usaldusnimekirjade lehitsejale.

Kontaktisikud:

e-post: ria@ria.ee


eIDAS-e rakendamisega tegelevad asutused

Majandus-ja Kommunikatsiooniministeerium (eIDAS õigusloomes osalemine, määrab vastutavad asutused ja tagab rahastuse ülesannete täitmiseks)

Riigi Infosüsteemi Amet (järelevalve asutus, kes täidab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses EL nr 910/2014 sätestatud järelevalveasutuse ülesandeid)

  1. usaldusteenuste kvalifitseeritud staatuse hindamine ja tegevuslubade väljastamine;
  2. usaldusteenuste nimekirja haldamine;
  3. registreeritud usaldusteenuse pakkuja ja tema teenusele kehtestatud nõuete täitmise jälgimine;
  4. turva intsidentide kogumine, analüüsimine, lahendamine ja nendest ENISA teavitamine;
  5. loob nii siseriiklike kui piiriüleste e-teenustele juurdepääsuks tehnilised lahendused / platvormi.

Politsei- ja Piirivalveamet (eIDAS teemad seoses e-identimisega: riiklike eID vahendite hindamine, väljastamine, eID sertide peatamine, e-identimise süsteemide teabe vahendaja EL Komisjoniga)