Üldine teave usaldusnimekirjade kohta

Usaldusnimekirjad on olulised komponendid, mis aitavad luua usaldust e-turul tegutsejate seas, võimaldades kasutajatel kindlaks teha, milline on usaldusteenuse osutajate ja nende teenuste kvalifitseeritud staatus praegu ja milline on see olnud varem. Liikmesriikide usaldusnimekirjad peavad sisaldama vähemalt komisjoni rakendusotsuse (EL) 2015/1505 artiklites 1 ja 2 osutatud teavet. Liikmesriigid võivad lisada usaldusnimekirja teavet kvalifitseerimata usaldusteenuse osutajate ja nende osutatavate kvalifitseerimata usaldusteenuste kohta. Sellisel juhul tuleb selgelt märkida, et need ei ole kvalifitseeritud vastavalt määrusele (EL) nr 910/2014. Liikmesriigid võivad lisada usaldusnimekirja teavet muud liiki riigisiseselt kindlaksmääratud usaldusteenuste kohta kui need, mis on määratletud määruse (EL) nr 910/2014 artikli 3 lõike 16 alusel. Sellisel juhul tuleb selgelt märkida, et need ei ole kvalifitseeritud vastavalt määrusele (EL) nr 910/2014.

 

Eesti usaldusnimekiri

Käesolev nimekiri on usaldusnimekiri, mis sisaldab teavet Eesti järelevalve all olevate usaldusteenuse osutajate kohta ja usaldusteenuste kohta, mida nad osutavad, kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. juuli 2014 aasta määruse (EL) nr 910/2014 (e-identimise ja e-tehingute jaoks vajalike usaldusteenuste kohta siseturul ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 1999/93/EÜ) asjaomaste sätetega.

E-allkirjade piiriülesele kasutamisele aidatakse kaasa komisjoni 16. oktoobri 2009. aasta otsusega 2009/767/EÜ, milles on sätestatud liikmesriikide kohustus koostada, hallata ja avaldada usaldusnimekirju, mis sisaldavad teavet sertifitseerimisteenuse osutajate kohta, kes väljastavad üldsusele kvalifitseeritud sertifikaate vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. detsembri 1999. aasta direktiivile 1999/93/EÜ elektroonilisi allkirju käsitleva ühenduse raamistiku kohta ning kelle üle teostavad järelevalvet ja kelle akrediteerimisega tegelevad liikmesriigid. Käesolev usaldusnimekiri on jätkuks otsusega 2009/767/EÜ kehtestatud usaldusnimekirjale.

 

EL usaldusnimekirjade lehitseja

Teave kõikide EL liikmesriikide usaldusnimekirjade kohta on saadaval aadressil:

https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/#/

 

Teave usaldusteenuse pakkujatele

Usaldusteenuse osutajad ja usaldusteenused kantakse Eesti usaldusnimekirja vastavalt järgnevale regulatsioonile:

Tulenevalt EUTS § 2 lg 3 täidab eIDAS-s sätestatud järelevalveasutuse ülesandeid Riigi Infosüsteemi Amet.

Eesti usaldusnimekirja kandmiseks esitab usaldusteenuse osutaja Riigi Infosüsteemi Ametile iga usaldusteenuse kohta taotluse vormi (koostamisel) ja vastavushindamisasutuse koostatud vastavushindamisaruande.

Nõuded usaldusteenuse osutaja ja usaldusteenuse vastavushindamise kohta on toodud Majandus- ja taristuministri määruses „Usaldusteenuse osutaja ja usaldusteenuse vastavushindamise kord“.

Riigi Infosüsteemi Amet lahendab taotluse pärast nõuetekohaste andmete ja dokumentide saamist:

  1. esmakordse loa taotluse korral 80 päeva jooksul;
  2. korduva loa taotluse korral 50 päeva jooksul.

Loa väljastamise korral kannab Riigi Infosüsteemi Amet usaldusteenuse osutaja ja usaldusteenuse usaldusnimekirja kümne päeva jooksul.

Nõuetele vastav kvalifitseeritud või kvalifitseerimata usaldusteenuse osutaja / usaldusteenus kantakse usaldusnimekirja kaheks aastaks.


Lõivud Eesti usaldusnimekirjas tehtavate toimingute eest:

  • Usaldusteenuse esmakordse usaldusnimekirja kandmise eest tasutakse riigilõivu 1030 € iga usaldusteenuse kohta;
  • Usaldusteenuse korduva usaldusnimekirja kandmise eest tasutakse riigilõivu 770 € iga usaldusteenuse kohta;
  • Usaldusteenuse osutaja või teenuste andmete muutmise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 65 €.

Riigilõivud tuleb tasuda RAHANDUSMINISTEERIUM-i kontole:

  • SEB - a/a EE891010220034796011
  • Swedbank - EE932200221023778606
  • Danske Bank A/S Eesti filiaal - a/a EE403300333416110002
  • Luminor Bank AS - a/a EE701700017001577198

Viitenumber: 2900082948