Teave

Käesolev veebileht sisaldab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 910/2014 artikli 22 kohast Eesti usaldusnimekirja ning viidet EL usaldusnimekirjade lehitsejale.

Kontaktisikud:

e-post: info@tja.ee


eIDAS-e rakendamisega tegelevad asutused

Majandus-ja Kommunikatsiooniministeerium (eIDAS õigusloomes osalemine, määrab vastutavad asutused ja tagab rahastuse ülesannete täitmiseks)

Tehnilise Järelevalve Amet (järelevalve asutus vastavalt eIDAS Art. 17: usaldusteenuste lubade väljastamine ja usaldusteenuste nimekirja haldamine, nõuete täitmise jälgimine)

Riigi Infosüsteemi Amet

  1. loob e-teenustele juurdepääsuks tehnilised lahendused / platvormi. Digiallkirja ja autentimise teenust võimaldavad lahendused ja normatiivid.
  2. järelevalve asutus vastavalt eIDAS Art. 19: turva intsidentide kogumine, analüüsimine, lahendamine ja nendest ENISA teavitamine.

Politsei- ja Piirivalveamet (eIDAS teemad seoses e-identimisega: riiklike eID vahendite hindamine, väljastamine, eID sertide peatamine, e-identimise süsteemide teabe vahendaja EL Komisjoniga)